alt 

  วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2554 นางมณิชญา ประชุม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ออกตรวจติดตาม และสุ่มจัดเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์จากฟาร์มสุกรเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง ในกิจกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง (Beta - Agonist) ในสุกร  ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน  และจังหวัดลำปาง