alt

   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554  นายสากล ชื่นกุล  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  และนายจิตติ  ตระกูลดิษฐ์  ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์  เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 7/2554  ณ สวนรุกขชาติ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยครั้งนี้มีสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวชน์ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพเชียงใหม่  และสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

   วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" นี้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่เวียงเจ็ดลิน  ได้พบปะพูดคุย แลกเปลียนความคิดเห็น และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในเวียงเจ็ดลินให้มากขึ้น

   และในการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครัังต่อไป ครั้งที่ 8/2554  ได้มีหน่วยงานที่อาสารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าว คือ ส่วนจัดการต้นน้ำ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพร่วม