alt  

 

      สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 ร่วมกับหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดงานรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ และผู้อาวุโส ตามประเพณีสงกรานต์ ของภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ในพื้นที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก