alt  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554  นายสากล ชื่นกุล  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดริน" ครั้งที่ 6/2554  ณ น้ำตกมณฑาธาร  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

   วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดริน" นี้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่เวียงเจ็ดริน  ได้พบปะพูดคุย แลกเปลียนความคิดเห็น และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในเวียงเจ็ดรินให้มากขึ้น

   และในการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดริน" ครัังต่อไป ครั้งที่ 7/2554  ได้มีหน่วยงานที่อาสารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าว คือ มูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพเชียงใหม่  ร่วมกับสถาณีตำรวจภูพิงคราชนิเวชน์