alt 

  วันที่  21 - 25 กุมภาพันธ์ 2554  ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  5  ร่วมกับส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่,  เชียงราย, พะเยา และแม่ฮ่องสอน ตรวจติดตามฟาร์มสุกร และโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา และแม่ฮ่องสอน ในโครงการสำรวจฟาร์มสุกร  และโรงฆ่าสัตว์ในลุ่มน้ำต่างๆ  ทั่วประเทศที่มีระยะรัศมีห่างจากแหล่งน้ำ 1,000 เมตร