titleเนื่องจากสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 ได้จัดการประกวดการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ในพื้นที่สสอ.5 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553  ผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่าน ให้เทศบาลตำบลแม่เหียะ และเทศบาลตำบลแม่สาย ได้รางวัลที่ 1 ร่วมกัน และได้นำผลงานของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ MoPH MoAC Sanofi Pasteur Rabies Awards ประจำปี 2553 ในระดับประเทศนั้น

สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 ขอแสดงความยินดีกับ เทศบาลตำบล.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ และ เทศบาลตำบล แม่สาย อ.เมืองเชียงราย ที่ชนะเลิศในระดับประเทศร่วมกัน ในประเภทเทศบาลตำบล และ อบต.สบเตียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล“ผลงานประกวดโรคพิษสุนัขบ้าประกวดแข่งขันรางวัล MoPH MoAC Sanofi Pasteur Rabies Awards ประจำปี2553”  ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินสด 40,000 บาท และ 30,000 บาท ตามลำดับ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554

(หมายเหตุ ทต แม่สาย และแม่เหียะ ชนะเลิศการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในปี 2552 และ 2553 ตามลำดับ)

title