12 0#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

        วันที่ 4 เมษายน 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย คำดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ส่วนภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยมีปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าสถานี/ด่าน ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร และวิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลกิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งความรู้เรื่องมาตรฐานกลาง การจัดพื้นที่ 5ส กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 5