0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

        วันที่ 3 เมษายน 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ของส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้การดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ในงาน “กาดหนั๋ว คัวสัตวศาสตร์ (Animal Science Fair)" โดยนำรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile Lab ร่วมออกแสดงและสาธิตอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านอาหารสัตว์ เพื่อให้ความรู้และเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านปศุสัตว์ แก่นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงประชาชนผู้สนใจ ณ ลานกิจกรรม Mor Milk CMU ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5