0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

        วันที่ 4 เมษายน 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับรอง ePP ประกอบด้วยด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และด่านกักกันสัตว์เชียงราย ร่วมตรวจประเมินการขอรับรองและมอบสิทธิการเข้าใช้งานระบบ e-PP ที่พักซากสัตว์ ให้กับ ฮิลไทป์ ออร์แกนนิค จำกัด ซึ่งการพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์(ไข่ไก่) ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) เป็นระบบที่กรมปศุสัตว์ได้ออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในประเทศ รวมถึงไข่ไก่อินทรีย์ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนด้านการขออนุญาตเคลื่อนย้าย และสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคให้ได้สินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ โดยเฉพาะไข่ไก่อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตลอดห่วงโซ่ จากฟาร์มเกษตรกรชาวเขาเผ่าอาข่า บนยอดดอยวาวี สู่ผู้บริโภค ตามแนวทางปศุสัตว์อินทรีย์ BCG Model ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ สารเคมีทุกชนิด ตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ไม่มีการเผา มุ่งปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรจากการทำไร่เลื่อนลอยสู่ฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ เกษตรกรและผู้บริโภคมีสุขภาพดี ลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 อย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี


 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5