0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

        วันจันทร์ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยมีนายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ นายรังสิมันต์ พุ่มทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน นายพชร ศรีประสาท นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เป็นคณะกรรมการตรวจนับวัคซีน ได้ทำการตรวจนับวัคซีนงบเพื่อป้องกันโรคและงบเพื่่อจำหน่าย ประจำเดือนมีนาคม 2567นฟาร์ม(GAP) เพื่อยกระดับสินค้าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างเศรษฐกิจรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 28 ราย 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5