0070#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

        วันที่ 1 เมษายน 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ สพ.ญ.ประวีณ์นุต สุนะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช) ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร"การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับผู้ประกอบการฟาร์มผึ้งและฟาร์มผึ้งชันโรง" ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานทรัพากรชุมชนเพื่อขับเคลื่อน BCG สาขาท่องเที่ยว จังหวัดชียงใหม่ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ณ ห้อง The Brick X ชั้น 1 อาคาร D อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เพื่อเตรียมควาพร้อมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม(GAP) เพื่อยกระดับสินค้าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างเศรษฐกิจรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 28 ราย 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5