1 0#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

        วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ สพ.ญ.ประวีณ์นุต สุนะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร"การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อ" ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2567 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปลอดภัย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เพื่อเตรียมควาพร้อมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม(GAP) ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 126 ราย
 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5