0020#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

        วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ สพ.ญ.ประวีณ์นุต สุนะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร"การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มไก่พันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก" ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการยื่นขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม(GAP)ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา) ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 12 ราย 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5