0100#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

       วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายนรินทร์ คำตา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนางสาวเกษมณี วรรณศิษย์ นักวิชาการสัตวบาล เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องรีดนมสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นโดย สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้และการดูแลรักษาระบบเครื่องรีดนมทักษะในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครื่องรีดนม และเพื่อการเฝ้าระวังปัญหาการเกิดโรคเต้านมอักเสบในแม่โครีดนมที่มีสาเหตุมาจากอุปกรณ์รีดนม นำไปสู่การผลิตน้ำนมที่สะอาด ลดปัญหาแบคทีเรียและจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ำนมดิบระดับฟาร์มเกษตรกร

  

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5