0020#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

       วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมกับคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติงานของคณะทำงานฯ และประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้เกียรติจากวิทยากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5