2 0#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วน/ฝ่าย ซึ่งรับหน้าที่เป็นคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้ร่วมกันพิจาณาในประเด็นการประชุม ดังนี้
1) แนวทางดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปี พ.ศ. 2567
3) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ซึ่งคณะทำงานจะได้นำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้จัดทำขึ้น เสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

 

  

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5