0020#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

       วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฝาง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ร่วมกันดำเนินการ
ตรวจสอบสุขภาพ และควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ชนิดม้า ลา ล่อ ตามแนวชายแดนไทย พม่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย หลังจากได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์กรสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) เนื่องจากม้า ลา และล่อ เป็นสัตว์พาหนะที่สำคัญซึ่งใช้ในการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรในพื้นที่ชายแดนซึ่งมีสภาพเป็นป่าเขาสูงทุรกันดาร เพื่อให้เกษตรกรทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศหลังจากประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์กรสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ.2566 มุ่งป้องกันโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า (Equine Infectious Anemia ; EIA) และโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse sickness ; AHS)  ณ พื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

 

  

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5