0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

       วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการแพะ-แกะล้านนา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมฯ ตั้งแต่ เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ชั้น 5 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของเกษตรกรในโครงการฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยที่ประชุมขอให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายบุคคล เพื่อนำมาประมวลผลในการประชุมครั้งต่อไป

 

  

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5