0030#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

       วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์คัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่นเด่นในแต่ละชนิดสัตว์ และเพื่อจัดระดับการพัฒนาของเครือข่ายในการสนับสนุนเทคโนโลยีและปัจจัยการผลิต ในระหว่างวัน 6-8 กุมภาพันธ์ 2567 ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประเภทของเครือข่ายที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกทุกจังหวัด คือประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี และได้ติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์โครงการหลวงพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเกษตรกรเป็นอย่างดีในทุกพื้นที่ดังกล่าว

 

  

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5