0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

       วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้นายรังสิมันต์ พุ่มทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 นางสาวทิพรัตน์ บุญนะ เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าหน้าที่โครงการ ธคก. ประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ให้ประสบความสำเร็จ ณ โรงแรมนานาชาติ บางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดการประชุมในหัวข้อต่างๆดังนี้
  1. การสร้างแรงบันดาลใจของเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการธคก. โดยเป็นการทำกิจกรรมในรูปแบบกลุ่มคละจากการเล่นเกมส์ทำให้มีการรู้จักกันในหลายๆจังหวัดให้โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและสอดแทรกแนวความคิดเชิงบวกภายในกิจกรรม
  2.ความภาคภูมิใจและหลักการทำงานโครงการ ธคก. ให้ประสบความสำเร็จ โดยจะเป็นการเสวนาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนของจังหวัด เขต และกองงาน มาร่วมให้แนวคิด และการทำงานให้งานออกมาได้สำเร็จ
  3.โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย,การขึ้นทะเบียนกระบือปลักไทยและลักษณะประจำพันธุ์กระบือปลักไทย ซึ่งได้แจ้งว่าแม่กระบือที่ได้รับพระราชทานต้องเลี้ยงจนกว่าจะสิ้นอายุขัย ส่วนลูกที่เกิดตั้งแต่ตัวแรกจะเป็นของเกษตรกร
  4. เป็นการนำเสนอการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรของแต่ละเขต รวมไปถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
จากการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ธคก. ทั่วประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละพื้นที่ พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา แนวทางการป้องกันปัญหาที่จะขึ้นในอนาคต ร่วมถึงการบูรณาการความรู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการ ธคก. เพื่อพัฒนาและต่อยอดความสำเร็จของโครงการให้ยิ่งขึ้น ต่อไป

 

  

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5