3 0#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ สพ.ญ.ประวีณ์นุต สุนะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สพ.ญ.มณิชญา ประชุม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ น.สพ.พชร ศรีประสาท นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร"การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการ ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มโคนมและฟาร์มสุกร" ให้แก่นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เกษตรกรและผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม(GAP) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 399 ราย

 

  

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5