0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับรองฯจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ และด่านกักกันสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการตรวจตามข้อกำหนดกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e – Privilege Permit) พ.ศ. 2560 เพื่อให้การรับรองและมอบสิทธิการเข้าใช้งานระบบ e-PP ที่พักซากสัตว์ ให้กับ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ 2 ซึ่งการพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) เป็นระบบที่กรมปศุสัตว์ได้ออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในประเทศจำนวนมาก ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานด้านการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้สินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของซากสัตว์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่มีการบริโภคสินค้าปศุสัตว์เป็นจำนวนมาก รวมทั้งเชิญชวนให้เลือกสินค้าปศุสัตว์ที่มีตรา “ปศุสัตว์โอเค” ซึ่งผ่านการรับรองโดยกรมปศุสัตว์ว่าผ่านการเลี้ยงจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผ่านการแปรรูปจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ถูกสุขอนามัย สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารตกค้าง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดการผลิต

 

  

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5