0040#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

     วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือในเขตพื้นที่สูง ภายใต้ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จังหวัดน่าน (ตามข้อตกลง MOU เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ) ร่วมกับนายรังสิมันต์ พุ่มทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ สวพส. ใน 2 พื้นที่ ดังนี้ **1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ บ้านศรีบุญเรือง ม.2 ต.พงษ์ อ.สันติสุขจ.น่าน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 14 ราย **2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านวังต๋าว ม.7
ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน เกษตรกรจำนวน 15 ราย จำนวนโค 35 ตัว โดยจากการติดตามทั้ง 2 พื้นที่ ปศุสัตว์เขต 5 และคณะเจ้าหน้าที่ที่ร่วมติดตามฯ ได้เน้นย้ำในการจัดการเลี้ยงดูให้สัตว์มีความแข็งแรง และปฏิบัติตามระเบียบกรม
ปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ.2556 ซึ่งเกษตรกรมีพึ่งพอใจ รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำ

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว:  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5