0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

     วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายรังสิมันต์ พุ่มทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือในเขตพื้นที่สูง ภายใต้ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จังหวัดน่าน (ตามข้อตกลง MOU เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ) ร่วมกับนายก้องเกียรติ รอวิลาน นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (แทนปศุสัตว์อำเภอนาหมื่น) และเจ้าหน้าที่ สวพส. ณ พื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม บ้านน้ำลีใต้ ม.8 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 27 ราย มีจำนวนสัตว์ทั้งสิ้น 86 ตัว แบ่งเป็น โคพ่อพันธุ์ 2 ตัว โคแม่พันธุ์ 69 ตัว ลูกโคทั้งหมด 15 ตัว ในการติดตามครั้งนี้ได้เน้นย้ำในการจัดการเลี้ยงดูให้สัตว์มีความแข็งแรง และปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ.2556 ซึ่งเกษตรกรพึ่งพอใจ รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะเจ้าหน้าที่ที่ร่วมติดตามฯ ในครั้งนี้

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว:  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5