0030#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

     วันที่ 24 มกราคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ สพ.ญ.ประวีณ์นุต สุนะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสหกรณ์การเกษตรและปศุสัตว์แม่เมาะ จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร"การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย ฟาร์มแพะเนื้อและฟาร์มแพะนม" ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านใหม่นาแขม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เพื่อเตรียมควาพร้อมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม(GAP) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 22 ราย


 

 

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 5