0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

     วันที่ 24 มกราคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 นำทีมคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่ม/ หมู่บ้าน ธคก. ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับเขต 5 ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย นายสุเทพ สุขผล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ นายนรินทร์ คำตา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายรังสิมันตุ์ พุ่มทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน พิจารณาคัดเลือกกลุ่ม/หมู่บ้าน ธคก. ดีเด่นจังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 โดยมีนายสัตวแพทย์ ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสาวสุนิสา แป้นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ และ นายสุเมธ ปัญญาทิพย์ ปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหนองบัว หมู่ 2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีคณะกรรมการกลุ่มฯ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มฯ จำนวน 32 ราย นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหนองบัว เพื่อพิจารณาเป็นกลุ่ม ธคก. ดีเด่น ระดับเขต 5 ประจำปี พ.ศ.2567 ต่อไป

 

 

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5