0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

      ในระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2567 น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ น.สพ.คมสัน รุ่งเรือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ข้ามแดน ประชุมติดตามการเคลื่อนย้ายโค-กระบือ ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย โดยมีปศุสัตว์เขต5 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์เชียงราย ปศุสัตว์แม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลการเคลื่อนย้ายโคเนื้อ-กระบือมีชีวิตในพื้นที่ ปัญหาอุปสรรค โดยเน้นย้ำเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ผิดกฎหมายในพื้นที่อย่างเข้มงวด และตรวจติดตามตลาดนัดค้าโค-กระบือ ณ ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จุดรวมโคเนื้อ- กระบือ ในพื้นที่ อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งติดตามการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่

 

  

 

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5