0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

      วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 21 และงานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ สนามประกวดข้างโรงเรียนบ้านราหุล ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมฯ เวลา 13.30 – 16.40 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานฝ่ายสถานที่ คณะทำงานฝ่ายประกวดโคเนื้อ คณะทำงานฝ่ายประกวดกระบือ คณะทำงานฝ่ายนิทรรศการ คณะทำงานฝ่ายพิธีการ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะทำงานประจำกองอำนวยการ คณะทำงานฝ่ายจัดเก็บข้อมูลและประเมินผล คณะทำงานฝ่ายรักษาพยาบาลสัตว์ และตรวจสุขภาพ และคณะทำงานรับลงทะเบียนและคัดแยกประเภทรุ่นกระบือ เข้าร่วมชี้แจงข้อมูล การเตรียมความพร้อมและปัญหาในการดำเนินงานจัดงานต่อคณะกรรมการฯ ในที่ประชุม และมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 21 งานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 26 และงานโคเนื้อบึงสามพัน ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2567 และความก้าวหน้าการดำเนินงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 21 และงานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ผังการจัดงาน, กิจกรรมการประกวดโคเนื้อ และกระบือ และจำนวนโคเนื้อ-กระบือ ที่สมัครเข้าประกวด, การขอพระราชทานถ้วยรางวัล Grand Champion) พร้อมพิจารณาถึงแผนการจัดนิทรรศการ การเตรียมความพร้อม ซักซ้อม การปฏิบัติหน้าที่ ของคณะทำงานฯ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโคเนื้อ กระบือ การกำหนดเงื่อนไขการประกวด กำหนดการจัดงาน และการจัดการทำเนียบโค กระบือ ที่ชนะการประกวด

 

  

 

  

ภาพ/ข่าว: ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5