0010#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#     

      วันที่ 16-18 มกราคม 2567 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ สพ.ญ. มณิชญา ประชุม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และ สพ.ญ.ประวีร์นุต สุนะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มโคนม ให้เกษตรฟาร์มโคนมที่ให้ความสนใจในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพสำหรับฟาร์มโคนม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำก๊าซที่ได้จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียมาใช้ประโยชน์มากที่สุดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  

 

  

ภาพ/ข่าว ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5