005#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#  

    วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจติดตามระบบ #GMP สำหรับศูนย์รวบรวมไข่ ให้กับศูนย์รวบรวมไข่ของ “บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด” ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบย้อนกลับ ระบบคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่การผลิต ศูนย์รวบรวมไข่แห่งนี้มีปริมาณการรับไข่เฉลี่ยราว 210,000 ฟอง/วัน

 

 

  

 

  

ภาพ/ข่าว :  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5