001#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

 

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 น.สพ.ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ ส่วนสุขภาพสัตว์ โดย น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ร่วมกิจกรรมสอบสวนโรคระบาดสาธิตในการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม โดยศึกษาเกี่ยวกับโรคทางระบบทางเดินหายใจในโคนม โดยใช้พื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565 ในวันแรก ทางส่วนสุขภาพสัตว์และหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ ได้นำเสนอ ขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และสถานการณ์ การจัดการโรคทางระบบทางเดินหายใจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน นำเสนอการเก็บตัวอย่างและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นข้อมูลในกิจกรรมดังกล่าวต่อไป ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยดำเนินการฝึกอบรมให้กับนายสัตวแพทย์ในประเทศไทยและในภูมิภาพเอเชีย เพื่อพัฒนาและปรับพื้นฐานความรู้ด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางระบาดวิทยาในการบริการด้านปศุสัตว์และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5