005#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้นายวิจิตร จิตอารี ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมผลการตรวจสอบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้านเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) เพื่อร่วมพิจารณาตรวจสอบและข้อเสนอแนะไปดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ ในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้แจ้งผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานฯ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้ดำเนินการ 2 จังหวัด คือ จังหวัดน่าน 2 แปลง และจังหวัดเชียงราย 1 แปลง รวมทั้งสิ้น 3 แปลง ดังนี้

  1.แปลงใหญ่เลี้ยงไก่ประดู่หางดำทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ใช้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ด้านการแปรรูปในวงเงิน 2,938,400 บาท สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่า(สตง.ตรวจสอบแล้วได้ชื่นชม)
  2. โคแปลงใหญ่เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน ใช้งบประมาณ 2,873,030 บาท ในการจัดซื้อเครื่องอัดฟาง/รถอีแต๋นอุปกรณ์ด้านพืชอาหารสัตว์สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าแต่ในส่วนอุปกรณ์ด้านการแปรรูปยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เนื่องจากทางกลุ่มยังไม่สามารถผลิตจนถึงระดับปลายน้ำได้
  3. แปลงใหญ่โคนมต้า-สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย ใช้งบประมาณ 2,870,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องบรรจุอาหารสัตว์แบบสูญญากาศ/รถฟอร์ลิฟท์ ยังไม่สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เนื่องจากปัญหาภายในสหกรณ์ประธานฯ ถูกไล่ออก

  ทั้งนี้ ได้สรุปประเด็นปัญหานำเสนอในที่ประชุมรับทราบเพื่อร่วมพิจารณาดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงแก้ไขต่อไป🐓🐂🐄

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5