006#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

 

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้นางสาวณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจติดตามระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ เพื่อคงไว้ซึ่งการรับรอง ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ซึ่งได้รับการรับรองหญ้ารูซี่ ทั้งหมด 278 ไร่ คาดหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการพันธุ์พืชอาหารสัตว์อินทรีย์ให้แก่เกษตรกร รวมถึงเป็นรากฐานสำคัญในการทำปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5