003#ครอบครัวปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 5 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

 

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสุกรรายย่อย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวนภัสสร แนววงศ์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ , นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน และคณะเจ้าหน้าที่กองแผนงาน , นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ , ผู้แทนสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ , นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ , นายพูนศักดิ์ นาวาทอง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสุกรรายย่อย “สะเอียบโมเดล” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ศูนย์วิจัยแลพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการในการเลี้ยงสุกรรายย่อยในทุกมิติกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงสุกรรายย่อย สร้างเครือข่าย และบริหารจัดการด้านการตลาด เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5