002   วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต5 ได้มอบหมายให้ โดย นายวุฒิชัย  คำดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และ นายชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  เข้าร่วมคณะของท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการ หัวหน้าส่วนราชการภายใต้ กษ.ในเขตพื้นที่ 15 16 17 และ 18 ดูงานในด้านการจัดการฟาร์มโคนม และการดำเนินธุรกิจแปลรูปผลิตภัณฑ์นมของบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรม Lanna High Quality Milk @ Meat Gastronomy Route "เส้นทางนมคุณภาพสูงล้านนาและเนื้อคุณภาพดีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1"

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5