014      วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายสมจิต ศรีอันจันทร์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการอิสลามจังหวัด ดำเนินการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาล อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5