006     วันที่ 8 สิงหาคม 2565นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้ ส่วนสุขภาพสัตว์ โดย น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และด่านกักกันสัตว์พะเยา เข้าตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ A ในแพะ ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ฟาร์มที่ผ่านการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคจะสามารถดำเนินการเคลื่อนย้ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

 

ภาพ/ข่าว :  ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5