010      วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุมตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1/2565 จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ น.สพ.พูนศักดิ์ นาวาทอง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ น.สพ.สราวุธ ฉายประสาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ น.สพ.เอกพจน์ ระงับพิษ ผู้อำนวยการศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคโครงการหลวงอินทนนท์ น.สพ.จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน น.ส.เอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ นายอภิชาติ ชาติเชื้อ หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ น.สพ. ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ นายวิจิตร จิตอารี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ น.สพ. ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ และถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ Web Conference Zoom Cloud Meetings สำหรับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม

  การตรวจราชการและการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการในระดับพื้นปศุสัตว์เขต 5 ครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรอบที่ 1 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1/2565 ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ให้เป็นไปตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 เช่น โครงการ Lanna Pig Sandbox มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญในสุกร โค กระบือ และสัตว์ปีก และรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในพื้นที่เพื่อนำเสนอกรมปศุสัตว์ทราบต่อไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว :   สำนักงานปศุสัตว์เขต 5