008    วันที่ 3 – 5 เมษายน 2565 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย น.สพ. อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายวิจิตร จิตอารี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และ น.สพ.อภิเษก คงศิลา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้

     วันที่ 3 เมษายน 2565
>>>>>ตรวจเยี่ยมด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ณ จุดตรวจสัตว์และซากสัตว์บ้านท่าจันทร์ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายพัฒนศิริ ดำรงประเสริฐ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำ เข้มงวดการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ให้ถูกต้องตามระเบียบกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง และ พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นการป้องกันการลักลอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้าในพื้นที่ประเทศไทย หากมีการลักลอบเคลื่อนย้ายจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์ เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรคลัมปี สกิน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก เป็นต้น เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นแนวสันเขามีพื้นที่ดินติดกัน เสี่ยงต่อการลักลอบนำเข้าสัตว์และซากสัตว์เข้าราชอาณาจักรตามแนวชายแดน จึงต้องมีการเข้มงวดดังกล่าว

     วันที่ 4 - 5 เมษายน 2565
>>>>>ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษ์ เพาะพันธุ์ และเพิ่มประชากรไก่ป่าคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน (Food security) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540 ณ ป่าต้นน้ำแม่ตุงติง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์ไก่ป่าให้มีจำนวนมากและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรชีวภาพ และระบบนิเวศในธรรมชาติ และเพื่อส่งเสริมการบูรณาการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่อการสืบสาน รักษา และต่อยอดตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมี น.สพ.ดร. อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวันชัย ชุนเอม หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ดร.ธวัชชัย แถวถาธรรม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน คุณนิวิฐ ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิสายธาร ในความอุปถัมภ์ของเครือเบทาโกร และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เข้าร่วมหารือการขับเคลื่อนในครั้งนี้ โดยได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์สูงสุดของโครงการฯ และการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อไป
>>>>>ขับเคลื่อนกิจกรรมไก่พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน ตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผ่าบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและแปรรูปไก่แม่ฮ่องสอนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์บ้านท่าโป่งแดง สร้างขึ้นในปี 2542 ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและวิชาการจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) ซึ่งได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงงานแปรรูปฯ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. 2543 และทรงพระกรุณาพระราชทานโรงงานแปรรูปฯ ให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้ดูแล และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของโรงแปรรูปฯ นี้ และกรมปศุสัตว์ได้มอบให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงแปรรูปฯ เพื่อใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
>>>>>ติดตามการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ณ จรูญฟาร์ม ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นฟาร์มไก่พื้นเมือง (ไก่แม่ฮ่องสอน) โดยมีนายมงคล  เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย รักษาการปศุสัตว์อำเภอขุนยวม รายงานความเป็นมาของเครือข่าย กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวฯ มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอนบ้านต่อแพ ปัจจุบันมีสมาชิก 34 ราย มีการเลี้ยงไก่ 700 ตัว
>>>>>ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :   สำนักงานปศุสัตว์เขต 5