005       วันที่ 5 เมษายน 2565 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการปศุสัตว์ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ครั้งที่ 1/2565 โดยการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Zoom Conference) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ต้องการให้นำความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมให้โรงเรียนมีการผลิตทางการเกษตร เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และมีอาหารสำหรับนักเรียนบริโภค สามารถขยายผลให้แก่เกษตรกรครัวเรือนรอบโรงเรียน การทำกิจกรรมให้เกิดความยั่งยืน และการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เป้าหมายผู้เข้าร่วมเป็นครูในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ จำนวน 69 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่

 

 

 

ภาพ/ข่าว :   ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5