001    วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายวิจิตร จิตอารี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วน/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม

  ปศุสัตว์เขต 5 ได้กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ผลการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย งาน/โครงการสำคัญตามนโยบายของกรมปศุสัตว์และของปศุสัตว์เขต 5 เช่น โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มโคนม ให้ได้ 100% (100%GAP) การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญในพื้นที่ การดำเนินกิจกรรม 5ส และปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่ของส่วน/ฝ่าย ต่างๆ เพื่อประเมินและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เป็นแนวทางเดียวกันสำหรับการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป
ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ปศุสัตว์เขต 5 ได้ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สามารถใช้ทรัพย์สินของทางราชการได้อย่างสะดวก เท่าเทียมกัน บนพื้นฐานของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

 

 

 

ภาพ/ข่าว :   สำนักงานปศุสัตว์เขต 5