005   วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5 รอบที่ 1/2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ Web Conference Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย น.สพ. ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ นายวิจิตร จิตอารี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ น.สพ. ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรอบที่ 1 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1/2565 และการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค การตรวจราชการและการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการในระดับพื้นปศุสัตว์เขต 5 ครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในพื้นที่เพื่อนำเสนอกรมปศุสัตว์ทราบต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว :   สำนักงานปศุสัตว์เขต 5