007    วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ,โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2, โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ ,โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ ในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง ,อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน🏕 ผลการดำเนินงาน โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาฯ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง โดยกลุ่มเกษตร 2 กลุ่ม เกษตร 20 ราย รวมวงเงินกู้ยืม 5,000,000 บาท และสิ้นสุดโครงการฯ ปีงบประมาณ 2565 เกษตรมีแผนการชำระเงินและสามารถชำระเงินได้ตามกำหนด จากวงเงินกู้รายละ 250,000 บาท ชำระงวดสุดท้าย 30 % พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 เป็นเงิน 76,500 บาท/ราย 🐂 ,โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ในพื้นที่อำเภอเวียงสา 1 กลุ่ม เกษตร 10 ราย รวมวงเงินกู้(ปลอดดอกเบี้ย) 2,500,000 บาท กำหนดชำระเงินกู้งวดที่ 2 ภายในวันที่31 สิงหาคม 2565 รายละ 250,000 บาท ชำระ 25 % เป็นเงิน 62,500 บาท/ราย เกษตรกรมีความพร้อมในการชำระหนี้ดังกล่าว ปัจจุบันคงเหลือโคโครงการฯ แม่โค 32 ตัว ,ลูกโค 82 ตัว(ผู้27ตัว,เมีย55 ตัว) จำหน่ายลูกโคไปแล้วรวมทั้งสิ้น 42 ตัว เป็นเงินรายได้รวม 1,260,000 บาท 🐂โครงการแก้ไขที่ดินทำกินฯ อำเภอเวียงสา  เกษตรกรรวมกลุ่มกันเลี้ยงแพะเพื่อการผลิตลูก สมาชิก 10 ราย ปัจจุบันมีแพะ รวม 15 ตัว (พ่อพันธุ์ 1ตัว,แม่พันธุ์ 10 ตัว,ลูก 4 ตัว)🐐: ความต้องการของบุคลากร/เกษตกรในพื้นที่ อำเภอบ้านหลวงพื้นที่ห่างไกลทำงานลำบากต้องการรถยนต์ใช้ในสำนักงาน(ปัจจุบันมีแต่รถมอเตอร์ไซค์),อำเภอเวียงสา กลุ่มเกษตรมีความต้องการให้มีการจัดตั้งหน่วยผสมเทียมเพื่อพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์โคและลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร🐂🌾 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5