002   วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการขยายผลโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK) ไปยังหน่วยงานเอกชนให้ใช้เนื้อสัตว์จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ โดยส่งเสริมให้ร้านจำหน่ายอาหารเลือกสินค้าปศุสัตว์ที่มีตรา “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งผ่านการรับรองโดยกรมปศุสัตว์ว่าผ่านการเลี้ยงจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผ่านการแปรรูปจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ถูกสุขอนามัย สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารตกค้าง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดการผลิต ใน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5