003    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักกฎหมาย ,สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ จัดประชุม "แนวทางการรับมือและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 5" ผ่านระบบ ZOOM เพื่อหาแนวทางป้องกัน แก้ไขเรื่องร้องเรียนด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องสิ่งแวดล้อม เรืองโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ เพื่อป้องกันไม่ให้มีข้อพิพาทระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสูงสุด

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5