002      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ. อภิเษก คงศิลา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมประชุมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยมี สพ.ญ. สุวิชชา ปัญจขันธ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ประชุมพิจารณาอนุญาตนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีความประสงค์จะขออนุญาตนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google meet

การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ที่ต้องการสร้างพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ให้เป็นพื้นที่สีเขียว และดำเนินการตามมาตรการเข้มงวดเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2564 โดยได้กำหนดให้ฟาร์มสุกรที่ประสงค์จะนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ต้องได้รับการรับรองระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management ; GFM) เป็นขั้นต่ำ และต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัดของจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการตรวจฟาร์มสุกรในพื้นที่ที่ประสงค์จะนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ ต้องผ่านการประเมินด้านโครงสร้างฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) รวมถึงประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและสำนกังานปศุสัตว์เขต 5 โดยมีปศุสัตว์เขต 5 ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมพิจารณา การประชุมดังกล่าวฯ ได้เปิดให้ผู้ประกอบการสามารถรับฟังผลการพิจารณาและซักถามได้อย่างเปิดเผย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยดี

 

 

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5