010   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย น.สพ. ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ ประชุมร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ นำโดย นายสุนทราภรณ์ สิงห์รีวงค์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ และกรรมการสมาคม ได้เข้าหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคระบาดในสุกร การเตรียมความพร้อมมาตรการต่างๆ เพื่อการควบคุม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 และติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการป้องกัน และควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกรภายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการ "หมูคุณภาพสูงล้านนา" (Lanna Pig Sandbox)

  นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 กล่าวว่า สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้นำเสนอโครงการ "Lanna Pig Sandbox” ให้กรมปศุสัตว์พิจารณา และอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติในหลักการตามที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และสมาคมภาคเหนือตอนบนเสนอ โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่างกฎเกณฑ์การประเมินสถานประกอบการภายนอกพื้นที่ และในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จะจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 5 ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัด เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง การควบคุมการเกิดโรคระบาดสัตว์ การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ การป้องกันโรคระบาดสัตว์ การส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 5 ประกอบด้วย ด่านกักสัตว์เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง ได้บูรณาการร่วมกันตั้งจุดตรวจสัตว์และซากสัตว์ ณ จุดตรวจสัตว์-ซากสัตว์เด่นชัย จังหวัดแพร่ และจุดตรวจสัตว์-ซากสัตว์แม่พริก จังหวัดลำปาง ตามแนวทางของโครงการป้องกัน และควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกรภายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน “Lanna Pig Sandbox” “หมูคุณภาพสูงล้านนา” โดยจะเข้มงวดตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิต และซากสุกรที่มีการเคลื่อนย้ายจากพื้นที่เสี่ยงเข้าพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างจากน้ำเลือดซาก และสุกรมีชีวิต ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง เพื่อเฝ้าระวัง ค้นหาโรคจากการเคลื่อนย้าย หากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบโรคตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จะแจ้งให้สำนักงานปศุสัตว์ท้องที่ปลายทางได้ทราบ เพื่อเข้าดำเนินการเฝ้าระวัง แจ้งเกษตรกรในพื้นที่สื่อสารความเสี่ยง และดำเนินการอย่างเข้มงวดตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ต่อไป

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5