005  วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ประชุมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ โครงการแพะ-แกะล้านนา ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 16 กลุ่ม วงเงินกู้ยืม(ปลอดดอกเบี้ย) รวม 18,720,000 บาท เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และแผนการชำระหนี้เงินกู้งวดที่ 1 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 จำนวน 20 % ของเงินกู้/รายๆละ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท/ราย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมากลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จังหวัดลำปาง จำนวน 16 กลุ่ม มีผลผลิตรวมแพะพ่อพันธุ์ 146 ตัว, แม่พันธุ์ 2,860 ตัว, ลูกเกิดเพศผู้รวม 2,237 ตัว, ลูกเกิดเพศเมียรวม 2,237 ตัว, รวมลูกเกิดทั้งหมด 4,558 ตัว

🐐 : ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะของ กลุ่มฯ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาภัยแล้ง,โควิด,โรคระบาดสัตว์ สมาชิกกลุ่มฯ มีความประสงค์ที่จะขอลดหรือขยายการชำระหนี้,เยียวยาฟื้นฟูรายได้เพื่อการชำระหนี้ ซึ่งจะได้สรุปประเด็นปัญหาเสนอกรมปศุสัตว์ต่อไป🐐

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5