007  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจประเมินระบบ GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ตรวจสอบและควบคุมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ณ โรงงาน บริษัท วีพีเอฟกรุ๊ป1973 จำกัด สาขาสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรครบวงจร โดยการตรวจสอบครอบคลุมด้านสุขลักษณะการผลิตตั้งแต่การรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บรักษา และการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองสินค้า ด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข (Public health) และความปลอดภัยอาหาร (Food safety) ตามเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร (GMP)

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5