003     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สพ.ญ.ลัดดาวัลย์ รัตนนคร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สพ.ญ.รินรดา แสงจันทร์ทิพย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงาน โดยในช่วงเช้าตรวจติดตามระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสัตว์ ซึ่งมี นายประเดือน ผาทอง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แพร่ และคณะ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวัง การเคลื่อนย้ายสัตว์มีชีวิต และซากสัตว์ นำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการ Lanna Pig Sandbox ณ ด่านกักกันสัตว์แพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และช่วงบ่าย ติดตามการตรวจเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง โดยมี นายจิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง และคณะ ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน ประเด็นปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อนำเรียนอธิบดีกรมปศุสัตว์เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5